Aktuality

Spoločnosť  T E C H N O T U R   s.r.o. Gen. M.R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá vyhlasuje výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov

 

Popis priestorov:

 Jedná sa o priestory v Dome služieb ul. SNP 260/41 v Starej Turej. Priestory sa nachádzajú na 2. poschodí o celkovej výmere 396,90 m2 a doteraz boli využívané ako reštauračné a stravovacie priestory. Súčasťou uvedených priestorov bola kuchyňa, sklady, chodby, WC a spoločné priestory.

 

Termín pre prijímanie prihlášok:                                                  1. október 2018 do 14.00 hod.

 

V uvedenom termíne musia byť prihlášky doručené na vyššie uvedenú adresu, poštou alebo osobne.

K prihláškam doručeným neskôr sa nebude prihliadať.

 

Prihláška musí obsahovať:

 a) fyzická osoba: meno a priezvisko príp. aj obchodné meno, dátum narodenia, adresu bydliska

príp. aj miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, ak sú pridelené a korešpondenčnú adresu.

 b) právnická osoba: názov alebo obchodné meno, adresu sídla, meno a priezvisko osoby (osôb),

ktorá je (sú členmi) štatutárneho orgánu, spôsob akým za právnickú osobu konajú, IČO, DIČ, IČ

DPH ak sú pridelené, korešpondenčnú adresu a údaj o zápise v príslušnom registri. Ak sa prihláška

podáva za právnickú osobu pred jej vznikom, použije sa ustanovenie predchádzajúcej vety primerane.

K prihláške sa prikladá fotokópia dokladu, preukazujúceho správnosť uvedených údajov (napr.

výpis zo ŽR, OR, a pod).

 c) účel podnájmu – stručný popis využitia, resp. podnikateľský zámer. Priestory môžu byť

poskytnuté za účelom reštauračných a stravovacích služieb avšak nie za účelom hazardných hier

 d) k prihláške priložiť ponúknutú cenu podnájmu za m2 (bez energií), ktorá bude rozhodujúca pri

výbere podnájomcu. Dvaja s najvyššou ponukou môžu v ďalšom kole výberového konania ponúknuť

novú cenu.

 

Ostatné informácie:

 

Pred podaním prihlášky do výberového konania je potrebné, aby sa záujemca osobne oboznámil

s technickým stavom nebytových priestorov a zmluvnými podmienkami. Pre prehliadku priestorov

a poskytnutie potrebných informácií volajte na tel. č. 032/777 2011,  0907 782 803, e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

Na obálku napíšte „Neotvárať – výberové konanie Dom služieb – podnájom“!

Vyhradzujeme si možnosť odmietnuť všetky predložené žiadosti.

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               

_______________________________________________________________________________________       Ako fungujú termostatické hlavice?

          Keďže väčšina bytov v správe TECHNOTUR s.r.o. má nainštalované termoventily od firmy OVENTROP, tak sa budeme venovať termoventilom OVENTROP.

           Tento tzv. termokomplet nainštalovaný na radiátore sa skladá z dvoch častí: 

  •  prvá časť je ventil - kovová časť, ktorá je napevno osadená v potrubí 
  • druhá časť je termohlavica - ovládací prvok, ktorý má na starosti manipuláciu s ventilom, jeho otváranie  a zatváranie.

           Rozsah stupcnice na termostatickej hlavici je spravidla v rozmedzí čísiel od nula až po päť. Požadovanú teplotu v miestnosti nastavíme priamo na termostatickej hlavici so stupnicou s číslami 1-5, ktorá udržuje teplotu v rozmedzí 12oC - 28oC.          Pre zaujímavosť uvádzame, že ak máme teplotu v miestnosti cca 20oC a máme termohlavicu nastavenú na číslo 3, tak táto hlavica nám zavrie regulačný ventil, z toho vyplýva, že radiátor prestane kúriť a hlavica ventil otvorí až po poklese tejto teploty v miestnosti. Výrobca OVENTROP doporučuje nastavenie hlavíc a im príslušných teplôt podľa dolu uvedenej tabuľky: 

  • číslo 0: ventil úplne uzatvorený, číslo *: protimrazová značka znamená, že sa teplota v priestore nemôže schladiť pod cca 6oC, aby sa  zabránilo poškodeniu mrazom
  • číslo 1: cca 12oC
  • číslo 2: cca 16oC               
  • číslo 3: cca 20oC
  • číslo 4: cca 24oC
  • číslo 5: cca 28oC                                                                                                                             

        Ešte treba pripomenúť niektoré rady, aby nedochádzalo k nedorozumeniam:                                     - treba si uvedomiť, že vzhľadom na konštrukciu termostatickej hlavice sa nejedná o zariadenie presné, preto je dobré, keď si spotrebiteľ sám skontroluje v akých rozpätiach  a pri akých nastaveniach hlavica plní svoju funkciu

- termostatická hlavica musí byť voľne obklopená vzduchom z miestnosti. Umiestnenie vo výklenkoch  alebo ich zakrytie záclonou(závesom) má výrazný vplyv na jej funkciu.

- pokiaľ sa chystáte opustiť domov na dlhšiu dobu, voľte na termostatickej hlavici symbol  snehovej vločky, vďaka čomu bude radiátorom prúdiť voda mierne nad bodom mrazu

- bežná životnosť hlavíc je 10 až 15 rokov

- na predĺženie životnosti termostatických kompletov mimo vykurovacej sezóny-vždy nastavte hlavicu na maximum. Nedochádza tak k namáhaniu termostatického ventila a systému v hlavici, ktorý na neho vytvára tlak.

Vypracoval: Jaroslav Filus, TECHNOTUR s.r.o.                                                                                   

 

  

 

 

1) Znenie obchodných podmienok pre uzatváranie zmlúv o dodávke a odbere tepla.

__________________________________________________________________________________

2) Rozhodnutie č. 0262/2017/T o cene tepla na obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2021

    Rozhodnutie č. 0142/2018/T  o cene tepla na obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2021 -        zmena

 Rozhodnutie č. 0060/2019/T o cene tepla mení rozhodnutie číslo 262/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0142/2018/T zo dňa 12.03.2018 s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2021

__________________________________________________________________________________