Aktuality

 Spoločnosť TECHNOTUR oznamuje odberateľom tepla, že v čase od 24.06. do 28.06. bude prerušená dodávka tepelnej energie z dôvodu vykonávania plánovanej údržby centrálnej plynovej kotolne. Dotknuté odberné miesta boli v predstihu označené písomnou informáciou. Za pochopenie a ústretovosť vopred ďakujeme.

_______________________________________________________________________________________

 Informácia o cene tepla  na rok 2023

Vzhľadom na abnormálny nárast ceny zemného plynu a tým aj ceny tepla, ktorá vždy podlieha schváleniu a následne vydaniu cenového rozhodnutia na daný rok alebo regulačné obdobie ÚRSom,  boli sme nútení navyšovať zálohové platby na vykurovanie a ohrev TÚV pre občana na rok 2023. Navýšenie nám však nepokryje celý objem nákladov za nakúpené palivo, iba umožní čiastočne uhrádzať faktúry za energie od 1.1.2023, aby tým nenastala situácia, že dodávku tepla budeme nútení ukončiť.

Čo sa týka informácie ohľadom navýšenia ceny tepla o 15% pri CZT  sa jedná len o návrh riešenia situácie zo strany vlády, zatiaľ však na úrovni diskusie.

V prípade vydania nariadenia vlády,  (avizovaných 15% oproti poslednej schválenej ceny tepla pre rok 2022) budeme uplatňovať cenu tepla vo výške cenového stropu, prípadne jej výšku v zmysle pripravovanej legislatívy.

 

______________________________________________________________________________________                                                                                                     

            Ako fungujú termostatické hlavice?

          Keďže väčšina bytov v správe TECHNOTUR s.r.o. má nainštalované termoventily od firmy OVENTROP, tak sa budeme venovať termoventilom OVENTROP.

           Tento tzv. termokomplet nainštalovaný na radiátore sa skladá z dvoch častí: 

  •  prvá časť je ventil - kovová časť, ktorá je napevno osadená v potrubí 
  • druhá časť je termohlavica - ovládací prvok, ktorý má na starosti manipuláciu s ventilom, jeho otváranie  a zatváranie.

           Rozsah stupcnice na termostatickej hlavici je spravidla v rozmedzí čísiel od nula až po päť. Požadovanú teplotu v miestnosti nastavíme priamo na termostatickej hlavici so stupnicou s číslami 1-5, ktorá udržuje teplotu v rozmedzí 12oC - 28oC.          Pre zaujímavosť uvádzame, že ak máme teplotu v miestnosti cca 20oC a máme termohlavicu nastavenú na číslo 3, tak táto hlavica nám zavrie regulačný ventil, z toho vyplýva, že radiátor prestane kúriť a hlavica ventil otvorí až po poklese tejto teploty v miestnosti. Výrobca OVENTROP doporučuje nastavenie hlavíc a im príslušných teplôt podľa dolu uvedenej tabuľky: 

  • číslo 0: ventil úplne uzatvorený, číslo *: protimrazová značka znamená, že sa teplota v priestore nemôže schladiť pod cca 6oC, aby sa  zabránilo poškodeniu mrazom
  • číslo 1: cca 12oC
  • číslo 2: cca 16oC               
  • číslo 3: cca 20oC
  • číslo 4: cca 24oC
  • číslo 5: cca 28oC                                                                                                                             

        Ešte treba pripomenúť niektoré rady, aby nedochádzalo k nedorozumeniam:                                     - treba si uvedomiť, že vzhľadom na konštrukciu termostatickej hlavice sa nejedná o zariadenie presné, preto je dobré, keď si spotrebiteľ sám skontroluje v akých rozpätiach  a pri akých nastaveniach hlavica plní svoju funkciu

- termostatická hlavica musí byť voľne obklopená vzduchom z miestnosti. Umiestnenie vo výklenkoch  alebo ich zakrytie záclonou(závesom) má výrazný vplyv na jej funkciu.

- pokiaľ sa chystáte opustiť domov na dlhšiu dobu, voľte na termostatickej hlavici symbol  snehovej vločky, vďaka čomu bude radiátorom prúdiť voda mierne nad bodom mrazu

- bežná životnosť hlavíc je 10 až 15 rokov

- na predĺženie životnosti termostatických kompletov mimo vykurovacej sezóny-vždy nastavte hlavicu na maximum. Nedochádza tak k namáhaniu termostatického ventila a systému v hlavici, ktorý na neho vytvára tlak.

Vypracoval: Jaroslav Filus, TECHNOTUR s.r.o.                                                                                   

 

  

 

 

1) Znenie obchodných podmienok pre uzatváranie zmlúv o dodávke a odbere tepla.

__________________________________________________________________________________

2) Rozhodnutie č. 0262/2017/T o cene tepla na obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2021

    Rozhodnutie č. 0142/2018/T  o cene tepla na obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2021 -        zmena

 Rozhodnutie č. 0060/2019/T o cene tepla mení rozhodnutie číslo 262/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0142/2018/T zo dňa 12.03.2018 s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2021

Rozhodnutie č. 0022/2020/T o cene tepla mení rozhodnutie č.0262/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0142/2018/T zo dňa 12.03.2018 v znení rozhodnutia č. 0060/2019/T zo dňa 22.11.2018 s účinnosťou od 01.01.2020 do 31.12.2021

Rozhodnutie č. 0025/2021/T o cene tela mení rozhodnutie č. 0262/2017/T zo dňa 06.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0142/2018/T zo dňa 12.03.2018 v znení rozhodnutia č. 0060/2019/T zo dňa 22.11.2018 v znení rozhodnutia č. 0022/2020/T zo dňa 12.11.2019 s účinnosťou od 1. januára 2021 do konca 5. regulačného obdobia

Rozhodnutie č.0044/2022/T-PE - zmena povolenia č.2006T 0300-6 zmena z 15.09.2019 o vydaní povolenia č.2006T 0300 - 7.zmena

Rozhodnutie č.0113/2023/T zo dňa 01.12.2022 o schválení ceny tepla na obdobie 1.januára 2023 do 31.decembra 2023 s platnosťou do konca 6.regulačného obdobia

Rozhodnutie č.0306/2023/T zo dňa 09.01.2023 - o cene tepla mení rozhodnutie č. 0113/2023/T zo dňa 01.12.2022 na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31.decembra 2023 s platnosťou do konca 6.regulačného obdobia

Rozhodnutie č. 0390/2023/T - o cene tepla mení rozhodnutie č.0113/2023/T zo dňa 01.12.2022 v znení rozhodnutia č.0306/2023/T zo dňa 09.01.2023 s účinnosťou na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31.decembra 2023 s platnosťou do konca 6.regulačného obdobia

Rozhodnutie č.0045/2024/T - schválenie maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1.januára 2023 do 31.decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia - mení rozhodnutie č.0113/2023/T zo dňa 01.12.2022 v znení rozhodnutia č.0306/2023/T zo dňa 09.01.2023 v znení rozhodnutia č.0309/2023/T zo dňa 01.06.2023 s účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6.regulačného obdobia.

__________________________________________________________________________________